©MATT FAIN 
  Photo     Video     Design    Info    CVFirst Baptist Christian School Kennesaw Promotional Video (2021)
Shot, directed, and edited by Matthew Fain